การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ. 7) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่
 • ค่าสมัคร 500 บาท

วิธีสมัคร

สามารถสมัครเรียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

สมัครโดยตรงที่ Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมัครเรียน

คลิก!

สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

สำหรับ Dusit Thani College กรุงเทพฯ

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแคว์), แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หรือทางอีเมล marketing@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
สำหรับ Dusit Thani College เมืองพัทยา

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College เมืองพัทยา เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หรือทางอีเมล marketing-pattaya@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางละมุง
เลขที่บัญชี 342-4-54766-3

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชาละ 35 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องนำคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัคร และคะแนนที่สอบต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปีของวันที่สมัคร
 • วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในวันที่วิทยาลัยกำหนด ณ ป้ายประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 หรือ http://www.dtc.ac.th

ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษา

1. ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
รายการครั้งที่ 1ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2
1. รับสมัคร1 ก.ค. - 25 ต.ค. 25611 พ.ย. 2561 – 17 ม.ค. 2562
2. สอบคัดเลือก4 พ.ย. 256120 ม.ค. 2562
3. ประกาศผลสอบ7 พ.ย. 256123 ม.ค. 2562
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน11 พ.ย. 256127 ม.ค. 2562
2. ประเภทรับตรง ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
รายการครั้งที่ 3ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 3 (GPAX 5 ภาคเรียน)ครั้งที่ 4 (GPAX 6 ภาคเรียน)
1. รับสมัคร17 ม.ค. – 20 มี.ค. 6221 มี.ค. 62 – 22 พ.ค. 62
2. สอบคัดเลือก23 มี.ค. 256225 พ.ค. 62
3. ประกาศผลสอบ27 มี.ค. 256229 พ.ค. 62
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน30 มี.ค. 25621 มิ.ย. 62
1. ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
รายการครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน)ครั้งที่ 2 (GPAX 5 ภาคเรียน)
1. รับสมัคร1 มิ.ย. – 22 ต.ค. 631 พ.ย. 63 – 16 ม.ค. 64
2. สอบคัดเลือก27 ต.ค. 6319 ม.ค. 63
3. ประกาศผลสอบ31 ต.ค. 6323 ม.ค. 63
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน3 พ.ย. 6326 ม.ค. 63

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo