หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปีที่ 143,540 บาท41,170 บาท
ชั้นปีที่ 241,970 บาท38,270 บาท
ชั้นปีที่ 338,605 บาท47,405 บาท
ชั้นปีที่ 437,170 บาท10,870 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 299,000 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo