หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : การจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ : กจ.บ. (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.บ.(นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Management (Service Innovation in Tourism Industry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.M. (Service Innovation in Tourism Industry)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
122 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร122 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน75 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฎิบัติภาคสนาม 1,200 ชั่วโมง10 หน่วยกิต
- เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1 หน่วยกิต
- สหกิจศึกษา9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo