Maroon Games 2019

กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬาเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬาและด้านความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี ช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดทั้งหลาย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะและแต่ละชั้นปีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงได้พิจารณาจัดโครงการ MAROON GAMES 2019 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีทุกสาขาและทุกชั้นปีได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬาและแสดงของความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีให้แก่นักศึกษา รวมถึงเข้าใจกฎกติกาและมารยาทในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo