วิทยาลัยดุสิตธานี “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม”

          วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการศึกษาแบบองค์รวม “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” คือหนึ่งในนั้นที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน กิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาได้อีกด้วย
          และหนึ่งกิจกรรมเพื่อ “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” ที่ทางคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดขึ้นมาล่าสุดนั้น คือการจับมือร่วมกับ คุณพจนา พะเนียงเวทย์ ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า “มาม่า” ร่วมกันจัดโครงการ “Blind Sit Down Dinner” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการระดมทุนเพื่อนำเข้าสนันสนุนโครงการ “Goggles for Muggles” นำรายได้จัดซื้อแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ถูกจัดขึ้น ณ ห้องอาหารมะฮอกกานี ของวิทยาลัย ภายใต้การให้บริการของนักศึกษา สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และการปรุงอาหาร พร้อมกันนั้นคณาจารย์และนักศึกษายังได้ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาอีกด้วย
          โดยในส่วนของกิจกรรมทางด้าน CSR อื่น ๆ ที่ทางวิทยาลัยดุสิตธานี ได้ดำเนินการนั้น อาทิเช่น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจให้กับชุมชน เช่น ชุมชนวัดไทร ชุมชนหินเหล็กไฟ การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านการทำโครงการจิตอาสากับโรงเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วยเช่นกัน

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo