พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานประชุม ร่วมกันจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “มะฮอกกานีงดงาม สืบสานประเพณีไหว้ครู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอล์ล วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา และแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกิจกรรมการมอบพานไหว้ครูจากตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา การขับร้องบทเพลงประสานเสียง การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย เป็นต้น โดยมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo