หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบริการ)

Master of Business Administration (Hospitality Business Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เทอมปีที่ 1ปีที่ 2
เทอม 150,000 บาท50,000 บาท
เทอม 250,000 บาท50,000 บาท
เทอม 350,000 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 250,000 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo