หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Professional Culinary Arts (Joint Programme between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 1144,840 บาท135,070 บาท
ชั้นปี 2135,570 บาท135,070 บาท
ชั้นปี 3135,570 บาท135,070 บาท
ชั้นปี 4135,570 บาท135,070 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,091,830 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo