หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Hotel and Resort Management (International)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 1159,840 บาท150,070 บาท
ชั้นปี 2150,570 บาท150,070 บาท
ชั้นปี 3150,570 บาท150,070 บาท
ชั้นปี 4150,570 บาท150,070 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,211,830 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo