หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(International Program)

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

ศศิพัชร์ ปิติโรจน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A. Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management Assumption University, Bangkok, Thailand 2002
MCom. Commerce in Business (Tourism and Hospitality) Macquarie University, Sydney, Australia 2008

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
sasiphatr.pi@dtc.ac.th

ศศิพัชร์ ปิติโรจน์

B.B.A. Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management Assumption University, Bangkok, Thailand 2002
MCom. Commerce in Business (Tourism and Hospitality) Macquarie University, Sydney, Australia 2008

รายละเอียดเพิ่มเติม

ญาณภา บุญประกอบ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

BA Bachelor of Arts in Travel Industry Management (Hotel and Tourism), Mahidol University (International College), Thailand, 2006
MSc. International Business and Entrepreneurship, University of Essex, Essex, United Kingdom, 2009

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
yanapa.bo@dtc.ac.th

ญาณภา บุญประกอบ

BA Bachelor of Arts in Travel Industry Management (Hotel and Tourism), Mahidol University (International College), Thailand, 2006
MSc. International Business and Entrepreneurship, University of Essex, Essex, United Kingdom, 2009

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภัทรานิษฐ์ วีระชลีย์ภัทร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.A. (Archaeology) Silpakorn University, Thailand 2000
M.B.A. (Hospitality Management) Victoria University, Melbourne, Australia 2010

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
patranit.we@dtc.ac.th

ภัทรานิษฐ์ วีระชลีย์ภัทร

B.A. (Archaeology) Silpakorn University, Thailand 2000
M.B.A. (Hospitality Management) Victoria University, Melbourne, Australia 2010

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo