หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปีที่ 155,675 บาท44,605 บาท
ชั้นปีที่ 241,305 บาท18,105 บาท
ชั้นปีที่ 345,970 บาท40,870 บาท
ชั้นปีที่ 441,370 บาท44,170 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 332,070 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo