ข้อมูลการติดต่อคณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2
งานบริหารและธุรการ: 0-23617811-3 (ต่อ209 หรือ 221)

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

Consulting Unit

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

Gastronomy Center

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

สำนักบริหารและศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา

อาคาร 1 ชั้น 1
งานบริการการศึกษา: 0-23617805
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0-23617805
งานบริหารและธุรการ: 0-23617805

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo