หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

งวดที่ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าธรรมเนียมการศึกษา
งวดที่ 124,500 บาท42,000 บาท
งวดที่ 224,500 บาท
งวดที่ 324,500 บาท
งวดที่ 424,500 บาท3,400 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 143,400 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo