หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 154,975 บาท45,905 บาท
ชั้นปี 260,755 บาท71,255 บาท
ชั้นปี 353,970 บาท10,870 บาท
ชั้นปี 461,470 บาท41,170 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 400,370 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo