ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประจำวิทยาเขต

Main Responsibilities :
• Manage the publishing calendar and other day-to-day activities of Dusit Thani
College’s social media channels.
• Create, write, source, and schedule relevant and engaging content on Dusit Thani
College’s Facebook, Instagram, and blogs.
• Stay on top of the latest content marketing best practices
• Assist admission team to develop proposals and marketing materials
• Interview alumni and lecturers to develop relevant and useful content
• Improve and optimize existing content based on relevant search performance
metrics

 

Requirements:
• Bachelor degree in Marketing or Communication Arts
• Minimum 1 years professional experience in content writing
• Experience working at an online publisher or creative agency would be a plus
• Experience using social media publishing and tracking tools (ie,. Hootsuite, Google
Analytics, etc).
• Experience directing a design team to produce engaging photos, graphics, GIFs,
animations, and videos.
• Out-of-the-box thinker who loves creative solutions and playing with new formats.
• Work samples required (please send samples or a portfolio link with resume)
• Must be highly organized with strong attention to detail.
• Passion for cooking, food and travel

ความรับผิดชอบ / Responsibility:

– Counselling and being able to present to prospect students and parents about DTC programs.
– Making phone calls to qualify and follow up the potential leads.
– Face-to-face closing sales on and off campus.
– Being able to perform multi tasks and working with the team according to team’s activities to nurture and generate enrollments.
– Being able to conduct the placement test, parent session and other activities required.
– Being able to work under company’s target given.

คุณสมบัติ / Qualification:

– เพศ ชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางการขายเกี่ยวข้องกับทางการศึกษา 3-5 ปี
– มีทักษะการพูดดีเยี่ยม
– โทอิค 600-650 คะแนน (หากไม่มีต้องทำการสอบภาษาอังกฤษของทางวิทยาลัย)
– มีทักษะการนำเสนอที่ดี

Qualifications / Requirement

 • Master’s Degree is Preferred, however, Bachelor Degree is accepted based upon the years of experience.
 • At least 3-5 years professional experience in Culinary as head chef / sous chef / executive chef.
 • Has experience in running restaurant operations.
 • Good communication of Thai and English.
 • Strong culinary skills in world cuisine specially in Western cuisine, modern gastronomy and restaurant operations
 • Know Microsoft Office and can work efficiently with advance Technology.

Main Responsibilities:

 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Provide a statement of course objectives and relationship of course material to hospitality competencies and the overall hospitality curriculum
 • Describe the learning experiences designed to achieve stated course objectives and competencies, including assignments
 • Present expectations for performance including attendance, class participation, and written assignments (including documentation and confidentiality)
 • Grade students, after articulating grading standards

ภาระหน้าที่:

1.กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินของศูนย์วิทยบริการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

2.จัดทำแผนการดำเนินการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการทุกปีการศึกษา

3.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยบริการ

4.จัดทำคู่มือและมาตราฐานการปฏิบัติงานจองศูนย์วิทยบริการ รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์วิทยบริการ

5.จัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อหนังสือจำแนกตามสาขาวิชา เพื่อขอรับรองมาตราฐานจากสำนักงานมาตราฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของศูนย์วิทยบริการให้สามารถปฏิบัติและบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.วุฒิปริญญาโท สาขาสารสนเทศศาสตร์

3.อายุ 30 – 40 ปี

4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

5.มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านด้านห้องสมุดอัตโนมัต

6.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี

7.มีความเป็นผู้นำ

ภาระหน้าที่:

1.งานสอนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.การจัดทำงานผลงานวิชาการและการวิจัย

3.การปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

1.เพศ ชาย หรือหญิง

2.วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร)

3.มีประสบการณ์สอน 2 ปี และมีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี หรือ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี

4.สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

5.มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

6.สามารถให้คำปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ภาระหน้าที่

1. ประสานงานกับแผนก และฝ่ายต่างๆในวิทยาลัย

2. ประสานงานกับนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง

2. วุฒิปริญญาตรี

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ในระดับดี

5. หากมีประสบการณ์ 1 ปี หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่:

ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในการจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ ทำงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย หรือ หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือศิลปกรรมศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรมบริการ

3.มีทักษะด้าน Social Media ออกแบบสื่อการสอน

4.มีความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

5.หากเคยมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ โรงแรม ท่องเที่ยว ประกอบอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.หากเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่:

1.รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรที่เสนอขอรับทุน เพื่อเสนอต่อกรรมการ

2.ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ ให้เป็นไปตามระยะเวลาในสัญญา

3.ปรับปรุงและพัฒนา เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มต่างๆ

4.จัดทำฐานข้อมูล ผลงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยและร่วมทำงานวิจัย

6.ประสานงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง / ชาย

2.วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติหรือการวิจัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย

 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดูแลห้องมะฮอกกานีในการจัดการเรื่อง การสอน บริการอาหาร และเครื่องดื่ม

2.ประเมินภาคปฏิบัติของผู้เรียน

3.ดูแลส่วนงานห้องมะฮอกกานีทั้งหมด

คุณสมบัติ:

1.เพศชาย หรือ หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม และหรือ อุสหกรรมบริการ

3.สามารถให้บริการอาหาร เครื่องดื่มได้ตามมาตราฐาน

4.ควบคุมการเปิด-ปิด ร้านอาหาร

5.หากมีประสบการณ์ด้านบริการ หรือจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรับผิดชอบหลัก:

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย

2. วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยใช้การแบ่ง
หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) และกำหนดหัวเรื่อง

3. ลงรายการระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph)

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ:

1. เพศ ชาย หรือ หญิง

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ และ/หรือ สารสนเทศ

3. อายุ 23 – 30 ปี

4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

6. เป็นผู้ประสานที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

7. มีความรู้ด้านระบบ Aleph จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับและตรวจสอบจำนวนสินค้า คุณภาพ ปริมาณ และน้ำหนักร่วมกับเจ้าหน้าที่รับสินค้า
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ อาจารย์ประจำรายวิชา หรือเจ้าหน้าที่รับสินค้าทันทีที่สินค้าส่งไม่ครบ สินค้าชำรุด หรือมีปัญหาอื่น ๆ
 3. สรุปรายการของเหลือเพื่อนำไปรายงานต่อแผนกบัญชีในการตัดยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. ทำงานเป็นกะได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 8. มีความอดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 9. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)
 10. ไม่เลือกงาน
 11. ผู้พิการทางหู สามารถสมัครได้

Responsibility

 • To plan and launch public training courses
 • To do marketing and to sell public training courses
 • To coordinate closely with the instructors and other departments concerned
 • To prepare the marketing collateral or co-ordinate with the outsourced companies involved
 • To market and sell the public training courses efficiently
 • To communicate and look after the participants/attendees to ensure they are happy and well taken care of
 • To report feedback to the instructors and Director for future improvement

Qualification

 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command of both written and spoken English
 • Good selling skills
 • Sales & marketing experience is highly preferred
 • Able to work on weekends (with compensated days off)
 • Presentable appearance
 • Thai Nationality only
 • Not over 35 years old
 • Basic computer skills are essential
 • Working experience minimum 2 years

ความรับผิดชอบหลัก:

 • To be responsible for the follow-up of various counseling related activities.
 • Be the primary source of communication with the company institution partners in matters relating to students.
 • Be available for staffing of exhibition stands / booth for partners institutions.
 • To feedback any related responses from clients to the management.
 • To Cooperate and support the team to achieve the target.

SKILLS AND QUALIFICATIONS:

 • Thai nationality only. Age not over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in related field.
 • At least 1 – 3 years of working experience required.
 • TOEIC: 550-650 within 2 years.
 • Other language (Vietnamese and Burmese) will be advantage.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่พนักงานภายในวิทยาลัย

2. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม เก็บคืนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ที่จะเริ่มงานหรือลาออกจากงาน

3. ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Internet WiFi) และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน (LAN)

4. ติดต่อประสานงานและติดตาม การส่งซ่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

5. ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ก่อนที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะชำรุด

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software, Printer, Network

3. อายุ 25-30 ปี

4. เพศชาย

5. พ้นพันธะทางทหาร

6. มี Service Mind  มีไหวพริบดี

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

8. หากมีประสบการณ์ทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.คิดดีไซน์คอนเซ็ปต์โดยศึกษาจากข้อมูลและชิ้นงานที่มี

2.ออกแบบคอนเซ็ปต์โดยออกแบบตัวอย่างการวางชิ้นงาน ขนาด ประเภทไฟล์ และสไตล์ แล้วส่งงานเพื่อรออนุมัติ

3.ออกแบบอาร์ตเวิร์คสำหรับโซเชียลมีเดีย โฆษณาดิจิตัล และแบนเนอร์เว็บไซต์

4.ออกแบบผลงานโดยใช้เครื่องมิอและซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม

5.ประสานงานกับเอเจนซี่ เว็บ ดีไซเนอร์ แผนกการตลาด และเพื่อนร่วมงาน

6.ร่วมมือร่วมใจกับทีมเพื่อทำงานให้สำเร็จ

7.ทำงานร่วมกับ ดิจิตัล มาร์เกตติ้ง ไดเร็คเตอร์, ผู้จัดการการตลาดดิจิตัล และคอนเท้นท์ไรท์เตอร์

8.ออกแบบโดยยึดตาม อัตลักษณ์แบรนด์ และ แบรนด์ไกด์ไลน์ของวิทยาลัยดุสิตธานี

9.สื่อสารกับภายในและภายนอกแผนกเกี่ยวกับความคืบหน้าของชิ้นงานหรือปัญหา

10.สื่อสารกับภายนอกแผนกเกี่ยวกับดีไซน์ที่เกี่ยวจ้องกับการตลาดเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์และการดีไซน์

11.ทำงานสำหรับบรีฟที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน

12.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตามอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างถูกต้องแก่นะกศึกษา คณาจารย์ และพรักงาน

13.ทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.จบปริญญาตรีด้านกราฟฟิคดีไซน์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

2.เพศ หญิง หรือ ชาย

3.อายุ 25-35 ปี

4.มีประสบการณ์การเป็นกราฟฟิค ดีไซเนอร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

5.สามารถใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.มีแนวทางในการจัดวางภาพที่ดี

7.มีความเข้าใจในการตลาด การผลิต การดีไซน์ อัตลักษณ์องค์กร โฆษณา และการออกแบบมัลติมีเดีย

ภาระหน้าที่

1.จำหน่ายสินค้าที่ให้บริการภายในแคนทีน

2.นำเงินที่ขายสินค้าได้และรายรับประจำวันในแคนทีนมอบให้แคชเชียร์ทั่วไป

3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า

4.เขียนใบเบิกสินค้าตามจำนวนที่ขายได้

5.รายงานสถานการณ์ประจำวัน

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวช.

3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

1. สำรวจปัญหาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับอาคาร
2. สุรปสถิติการปฏิบัติงานแม่บ้าน
3. จักทำตารางปฏิบัติงานและพื้นที่รับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
4. จัดทำเอกสาร Check-List ห้องน้ำ / ตารางลงเวลาปฏิบัติงานคนสวน
5. สรุปรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในวิทยาลัยดุสิตธานี
6. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารเรียน 1 และ 2 เและบริเวณโดยรอบ

7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

3. อายุระหว่าง 23-34 ปี

4. มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

6. ประสบการณ์ 0-1 ปี

7. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ขับรถให้ผู้บริหาร หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ใจเย็น รอบคอบ อดทน

3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. วุฒิมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. มีใบอนุญาตขับรถ

4. อายุ 25-40 ปี

5. มีความรู้ความชำนสญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

Main Responsibilities :

• Create, manage and analyze marketing campaigns and advertisement for online
channels such as search, display, social media and email marketing.
• Utilise digital marketing software for business value achievement
• Act as a DTC website owner.
• Collaborate with other departments in digital marketing related tasks
• Work closely with content writer to create successful marketing campaigns
• Drive alignment of program execution within the organisation
• Foster strong and productive relationships with partners and agencies
• Manage invoice reconciliation process
• Act as liaison between agencies and DTC to ensure vendor invoices are tracked and
submitted for payment
• Track and analyze performance across all online channels to optimize and guide
ongoing strategy development.
• Provide monthly reports, tracking and analyzing performance.
• Share marketing insights with admission team and sales team on a regular basis.
• Work with influencers in the education industry

Qualification:

• 3+ years of work experience in consulting, performance/paid marketing, media buying, lead generation, growth, or other similar roles.

• Hands on experience building and managing SEM, Display, Facebook ads, and email marketing.

• Deep quantitative skills. Ability to analyze & develop complex business/marketing models for sophisticated acquisition programs.

• Work with Marketing team to provide key analysis using Sharpspring and Google Analytics.

• Independence and proactivity. You’ll reach out to stakeholders, understand their needs, and build an roadmap to drive the business forward.

• Ability to coordinate between multiple teams across the organisation

• Advanced expertise in Excel

คุณสมบัติ
1.  ปริญญาตรีทางการบัญชีประสบการณ์ 3 – 5 ปีขึ้นไป ในด้านการบัญชีและการเงิน
2.  เพศชาย, หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
3.  สัญชาติไทย
4.  ภูมิสำเนาจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด  หรือสะดวกประจำสาขาพัทยา
ประสบการณ์
1.  ติดต่อกับทางธนาคารเรื่องการโอน, ชำระค่าบริการจากหน่วยงานภายนอกผ่านธนาคาร
2.  ออกใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, แจ้งยอดชำระค่าบริการ, ออกใบแจ้งหนี้ส่งหน่วยงานนอกเพื่อชำระค่าบริการ
3.  จัดทำเอกสารการชำระเงินให้เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย
4.  กระทบยอดภาษีขาย (ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)กับยอดรายได้
5.  บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและสรุปรายงานต่าง ๆ
6.  ตรวจนับและทำทะเบียนบัญชีด้านทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากระบบบัญชี
7.  ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
9.  ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน, จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due
10.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น

Qualifications/Requirement :-

 • Master’s Degree or Doctorate degree in related field.
 • At least 1-3 years of working experience required.
 • Good command of Thai and English.

Main Responsibilities:

 • Local at Pattaya or Chonburi province
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Provide a statement of course objectives and relationship of course material to hospitality competencies and the overall hospitality curriculum
 • Describe the learning experiences designed to achieve stated course objectives and competencies, including assignments
 • Present expectations for performance including attendance, class participation, and written assignments (including documentation and confidentiality)
 • Grade students, after articulating grading standards

Interested applicants are invited to apply in person, e-mail or send an application with full resume.

Khun Rassamee  Nichamnan  : Human Resources Supervisor

Dusit Thani College (Pattaya Campus)

382/2 Moo 6 Sukhumvit Road, Banglamung District, Chonburi 20150

Tel. 038 488 463 – 7

Please note that only short listed candidates will be contacted for an interview.

Qualifications/Requirement :-

 • Master’s Degree or Doctorate degree in related field.
 • At least 1-3 years of working experience required.
 • Good command of Thai and English.

Main Responsibilities:

 • Local at Pattaya or Chonburi province
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Provide a statement of course objectives and relationship of course material to hospitality competencies and the overall hospitality curriculum
 • Describe the learning experiences designed to achieve stated course objectives and competencies, including assignments
 • Present expectations for performance including attendance, class participation, and written assignments (including documentation and confidentiality)
 • Grade students, after articulating grading standards

Khun Rassamee  Nichamnan  : Human Resources Supervisor

Dusit Thani College (Pattaya Campus)

382/2 Sukhumvit 85 Road Bang Lamung District, Chon Buri 20150

Tel. 038 488 463 – 7


รายละเอียดการสมัคร

คุณกนกกร 

กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th

ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #312

 

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 312
Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
E-mail: rassamee.ni@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo