ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี
อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในวันรายงานตัวให้นักศึกษาเตรียมเงินสด เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนโดยประมาณดังนี้

รายการ การจัดการโรงแรม
และรีสอร์ท
การจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
 ค่าลงทะเบียนเรียน 39,760 39,760 39,760 39,760 39,340 39,340 39,340 39,340
 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 5,500 - 5,500 - 5,500 - 5,500 -
 คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน 5,800 - - 5,800 5,800     5,800
รวมทั้งสิ้น 65,280 53,980 59,480 59,780 64,860 53,560 59,060 59,360
รายการ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
 ค่าลงทะเบียนเรียน 33,050 33,050 33,050 33,050 35,310 35,310 35,310 35,310
 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 5,500 - 5,500 - 5,500 - 5,500 -
 คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน 5,800 - - 5,800 5,800     5,800
รวมทั้งสิ้น 58,570 47,270 52,770 53,070 60,830 49,530 55,030 55,330

Revised at September 19th, 2016

Plan 1 นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
Plan 2 นักศึกษาไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
Plan 3 นักศึกษาเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Plan 4 นักศึกษาเรียนเฉพาะคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน

หมายเหตุ: รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ประกอบด้วย

1. ค่าชุดเครื่องแบบนักศึกษา 2,100 บาท/ชุด
2. ค่าชุดปฏิบัติการครัว 2,500 บาท/ชุด
3. ค่ารองเท้าปฏิบัติการครัว 800 บาท/คู่
4. ค่าถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 80 บาท/โหล
5. ค่าชุดพละและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา (ประมาณไม่เกิน) 1,000 บาท

เงื่อนไข

  1. จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนรายวิชา และหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน
  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ประสงค์ที่จะเรียนต่อ มีสิทธิ์ขอคืนเงินเฉพาะ 50% ของค่าหน่วยกิตภายในวัน และเวลาที่วิทยาลัยฯกำหนด
  3. วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  4. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เสียค่าธรรมเนียม 1.5%
FaLang translation system by Faboba