ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

1. การรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ก.พ. 2560 เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208

2. การเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 3 มิถุนายน ถึง 6 สิงหาคม 2560 (เฉพาะผู้ที่ต้องเสริมพื้นฐาน)

ระเบียบการรับสมัคร

 1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
 2. หลักฐานในการสมัครสอบ
  • ใบสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารทั้งสองด้าน )
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 

* หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดโปรดชำระค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 1,000 บาท ผ่านทางธนาคาร และจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ ส่งถึง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี

การชำระค่าสมัครสอบ ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 198-0-85294-9
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 095-2-48283-1
FaLang translation system by Faboba