icon-home-2014

แบบฟอร์มส่งบทความ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)(*)
กรุณาระบุ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)(*)
กรุณาระบุ ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ-สกุล (ผู้เขียนหลัก)(*)
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล (ผู้เขียนหลัก)

ตำแหน่ง(*)
กรุณาระบุ ตำแหน่ง

ที่อยู่หน่วยงาน
กรุณาระบุ ที่อยู่หน่วยงาน

โทรศัพท์
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร
Invalid Input

Email(*)
กรุณาระบุ Email

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
Invalid Input


ชื่อ-สกุล (ผู้เขียนร่วม)(*)
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล (ผู้เขียนร่วม)

ตำแหน่ง(*)
กรุณาระบุ ตำแหน่ง

ที่อยู่หน่วยงาน
Invalid Input

โทรศัพท์
Invalid Input

โทรสาร
Invalid Input

Email(*)
Please let us know your email address.

ประเภทบทความที่เสนอ
Invalid Input

ถ้าบทความที่เสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรืออื่น ๆ โปรดระบุดังนี้

Invalid Input

อื่น ๆ โปรดระบุ
Invalid Input

คำรับรองจากผู้เขียน(*)
Invalid Input

ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม(ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความที่เสนอมานี้ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ใด ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทั้งยินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์พิจารณาและตรวจแก้ต้นฉบับได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมนี้ขอมอบสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานี หากมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ กราฟฟิก ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งและ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความ ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

Upload(*)
Invalid Input