ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เทียบโอนประสบการณ์)

 

แหล่งที่มาของความรู้

1.       ทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน 

-    ต้องเป็นการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ

-    รายวิชาและจำนวนวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

2.       การประเมินผลการศึกษา/การอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน 

-    รายวิชาและจำนวนวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

    ค่าเล่าเรียน
FaLang translation system by Faboba