ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

CoverFront 10 Vol2

บทความวิจัย

1. บทบาทตามภารกิจอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    ศิริพงศ์ รักใหม่  สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์  และ พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

2. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    พรทิพย์ ไชยโส  ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์  พิกุล เอกวรางกูร  วารุณี ลัภนโชคดี  และ สุนทรา โตบัว

3. แนวทางในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมตามโครงการSmart Officer และ Smart Farmer

    วรรณดี สุทธินรากร

4. ทางเลือกในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานไทย

    ภูวเรศ อับดุลสตา  และ วรรณดี สุทธินรากร

5. ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา กับความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยดุสิตธานี

    ประวีณา  คาไซ  และ นลินี  พานสายตา

6. PERCEPTUAL CONSCIENCE IN VOCATIONALISM AND THE EMOTIONAL STATE OF VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS: A CASE STUDY FROM FALLING-OUT PROBLEMS

    WANDEE SUTTHINARAKORN,CHINTANA KANJANAWISUT,SUTITEP SIRIPIPATTANAKUL, WINAI KANCHAN

7. การผลิตไส้อั่วเห็ดนางฟ้าภูฏานเสริมใยเปลือกส้มโอ

    สถิตย์พงษ์ มั่นหล่ำ  สุวัฒณ์ จันทรีย์  และ กรรณิการ์ กุลยะณี

8. ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการฝึกอบรมของโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

    แววดาว จงกลนี

9. การดำรงอัตลักษณ์คุณลักษณะดุสิตธานี : ภาคปฏิบัติทางวาทกรรมเพื่อการผลิตซ้ำทางสังคม

    พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์  และ พิทักษ์ ศิริวงศ์

10. การศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส

     พัชรพล เชาวพงษ์

11. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

      เอกพล บุญช่วยชู

12. การศึกษาความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร

     ชยพล คนบุญ

13. เรื่องเล่าชีวิตของพนักงานสปาที่บกพร่องทางการมองเห็นในอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษาในโรงแรมระดับสี่ดาวในเขตประเวศ

     วัชรากร มยุรี  และ พิทักษ์ ศิริวงศ์

14. ELECTRONIC DISTRIBUTION CHANNELS OF HOSPITALITY AND TOURISM RELATED PRODUCTS AND SERVICES: A CASE STUDY OF THE BUYING BEHAVIOR OF THAI TOURISTS

     KORNPATSORN PICHIENPAK

15. ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมอมารีดอนเมือง

     มะลิวรรณ ช่องงาม

16. ความสัมพันธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมและเจตคติของชุมชนในการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน กระตั้วแทงเสือลูกบ้านขอมสู่การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

     ยุวเรศ หลุดพา และ วิเชษฐ  หลุดพา

17. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม 5 ดาวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     นุชนาถ ทรัพย์สง

18. ธุรกิจขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

     อนาฐีตา กัปป์ และ นงลักษณ์ มโนวลัยเลา

บทความวิชาการ

19. TOURISM CRISIS IN THAILAND

     CHUDKAYAPUD CHAROENPONG

20. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

     สานิตย์ หนูนิล วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข

FaLang translation system by Faboba