ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Cover10 1

บทความวิจัย

เรื่อง The training needs of Dusit Thani College’s senior students

เรื่อง การค้นหามรดกภูมิปัญญาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง การวิเคราะห์แรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยา

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม

เรื่อง การเปรียบเทียบหลักสูตรระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานีกับมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวช่วรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยตัวแบบ SARIMA

เรื่อง เส้นทางการจัดการการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ

เรื่อง ผู้บริโภคกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือนำเที่ยวรอบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บทความวิชาการ

เรื่อง ศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในตลาดโลก: วิเคราะห์ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

เรื่อง The importance of employee engagement in the hospitality industry

เรื่อง วัฒนธรรมการบริการ

FaLang translation system by Faboba