ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Cover9 2

บทความวิจัย

เรื่อง การผลิตซอสฆอและ
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี
เรื่อง ความคาดหวังของผู้ที่ใช้บริการที่มีผลต่อคุณภาพในการบริการ ของสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินนานาชาติดอนเมือง
เรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อคุณลักษณะเว็บไซต์โรงแรม เพื่อเป็นช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เรื่อง การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก 
เรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีต่อการบริการของโรงแรมระดับห้าดาวในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ห้าเสือแห่งเอเชีย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชายเลนบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูหลวง ของจังหวัดเลย
เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการ ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 

บทความวิชาการ

เรื่อง การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

FaLang translation system by Faboba