ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Cover9 1

บทความวิจัย

เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี

เรื่อง ปัจจัยองค์การทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ทัศนคติของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเข้าพักและใช้บริการของโรงแรมสีเขียว

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรม

เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เรื่อง อัตลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการภายในห้องพักรับรองผู้โดยสารพิเศษสายการบินไทย

เรื่อง อัตลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการภายในห้องพักรับรองผู้โดยสารพิเศษสายการบินไทย

เรื่อง ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำภาคเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารแห่งยุค “ครัวไทยสู่เวทีระดับโลก” ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบการ ด้านการส่งออกสับปะรดแปรรูปในจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว ของชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเอเชียทีค

เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบมุ่งให้บริการ (Servant Leadership) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

บทความวิชาการ

เรื่อง การจัดการเงินสดในเงินทุนหมุนเวียน

FaLang translation system by Faboba