ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Cover8th issue2 resize

บทความวิจัย

เรื่อง แนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

เรื่อง A Model of Creative Value Innovation Through Blue Strategy for Hotel Industries in Bangkok, Thailand

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย : กรณีศึกษา โรงแรมบูติก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา ธุรกิจโฮสเทลอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการกับผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ การบริการของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์พิซซ่าในกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน :กรณีศึกษา สายการบินแห่งหนึ่ง

เรื่อง สัมฤทธิผลของนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย

เรื่อง นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง (โชวห่วยแบบดั้งเดิม) ในประเทศไทย

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขตบางกอกใหญ่

บทความวิชาการ

เรื่อง Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission from Hotels: Case Studies in Singapore, Fiji and Hong Kong

เรื่อง การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในสังคมไทย การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในสังคมไทย

เรื่อง มันเทศสีม่วง มีดีกว่าที่คุณเห็น

FaLang translation system by Faboba