#title
student2
student1
student3

sft head

 วันที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ สถานที่

15 สิงหาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559

รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ห้อง 504 แผนกฝึกปฏิบัติงาน

19 ธันวาคม 2559

ปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ห้องศรีนครินทร์

9 มกราคม 2560 - 8 กรกฎาคม 2560

ช่วงการออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม

 

14 กรกฎาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ห้องศรีนครินทร์

เอกสารประกอบการขอฝึกปฎิบัติภาคสนาม

1.  แบบฟอร์มใบสมัครขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม ขอรับได้ที่ห้อง 504 (อาคาร 1 ชั้น 5) (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.)

2.  เอกสารแสดงผลการศึกษา (Grade Report) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  (ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558)

3.  ประวัติโดยย่อ ( Resume) พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่เกิน 6 เดือน

4.  รับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (DEPT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทย)

*โปรดทราบ!!! ถ้าหากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้  ทางวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ

ถ้าหากนักศึกษายื่นใบสมัครช้ากว่าที่กำหนดไว้  ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาเลื่อนการขอฝึกงานไปภาคการศึกษาถัดไป*

**ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระหว่างรอบการฝึกปฏิบัติภาคสนาม**

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

ดาวโหลดใบสมัคร 

FaLang translation system by Faboba