#title
DSC_0645

วิทยาลัยดุสิตธานีตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการจึง จัดให้มีโครงการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดการครัวและภัตตาคาร ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมการจัดการครัวและภัตตาคาร ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบไปพัฒนาอุตสาหกรรมบริการจัดการครัวและภัตตาคาร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Kitchen Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) 
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการ และการประกอบอาชีพที่เทียบได้ในรายวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอประเมินโดยมีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพทางด้านบริการหรือธุรกิจทางโรงแรมหรือรีสอร์ท ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารต่าง ๆ มายื่น เพื่อประกอบการสมัครดังนี้

 1. ใบสมัครของวิทยาลัยดุสิตธานี
 2. สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดจำนวน 1
 3. ฉบับสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้งสองด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 8. ใบรับรองการทำงาน

 ระบบการจัดการศึกษา 

 1. วิทยาลัยจัดระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็นสอง ภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 1

  - ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
  - ภาคการศึกษาพิเศษ พฤศจิกายน – มกราคม
  - ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม

 2. การจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นการเรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses) เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-17.30 น. เมื่อเรียนจบแต่ละวิชาจะมีการ สอบวัดความรู้
 3. สถานที่เรียน วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02 -361 7805, 02-361 7811-3 โทรสาร 02-361-7806
 4. คณาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยจะจัดการเรียนการสอน แยกเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้เรียนเทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น

Program information

FaLang translation system by Faboba